Trang chủ / Chu kỳ đăng kiểm / Xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ đang lưu hành

Xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ đang lưu hành

CHU KỲ KIỂM ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số : 16/2014/TT-BGTVT ngày 13 tháng 05 năm 2014
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Loại phương tiện

Chu kỳ (tháng)

Chu kỳ đầu Chu kỳ định kỳ
 Xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ 12 06

Ghi chú:

 Chu kỳ đầu chỉ áp dụng đối với Xe mới, chưa qua sử dụng đến 02 năm, kể từ năm sản xuất;

– Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận lưu hành không vượt quá ngày hết hạn của Giấy đăng ký Xe (nếu có) hoặc ngày xe hết niên hạn sử dụng.