Trang chủ / Lệ phí đăng kiểm / Phí kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng trong cải tạo

Phí kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng trong cải tạo

Mức phí cơ bản

Đơn vị tính: 1.000 đồng/mẫu

Biểu 3a

Số TT

Nội dung thẩm định thiết kế

Mức phí

1

Thẩm định thiết kế xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cải tạo

300

2

Soát xét hồ sơ cho phép nghiệm thu xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cải tạo tiếp theo

150

 Biểu 3b

Số TT

Nội dung nghiệm thu cải tạo

Mức phí

1

Thay đổi tính chất sử dụng của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng (thay đổi công dụng nguyên thuỷ của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng)

910

2

Thay đổi hệ thống, tổng thành xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

560

Mức thu phí tại Thông tư này đã gồm thuế giá trị gia tăng nhưng không bao gồm lệ phí cấp giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với xe cơ giới, thiết bị, xe máy chuyên dùng. (theo quy định tại Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải)….

MỨC THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ATKT và BVMT
(Trích QĐ số 101/2008/QĐ-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

STT

NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU

MỨC THU

1

Giấy chứnng nhận an toàn kỹ thuật xe cơ giới, xe máy chuyên dùng trong cải tạo 50.000 đồng/giấy