Trang chủ / Lệ phí đăng kiểm / Phí kiểm tra xitéc, bình nhiên liệu CNG, LPG:

Phí kiểm tra xitéc, bình nhiên liệu CNG, LPG:

1. Phí kiểm tra lần đầu (trước khi đưa vào sử dụng) đối với xitéc, bình nhiên liệu CNG, LPG áp dụng như sau:

            Biếu số 5:

Số TT Tổng thể tích các bình (V) Mức phí (đồng)
1 Đến 0,3 m3 527.000
2 Trên 0,3 m3 đến 1,0 m3 527.000 + (V-0,3) x 34.000
3 Trên 1,0 m3 đến 2,5 m3 550.800 + (V-1,0) x 17.000
4 Trên 2,5 m3 đến 5,0 m3 576.300 + (V-2,5) x 13.600
5 Trên 5,0 m3 đến 10 m3 610.300 + (V-5,0) x 10.200
6 Trên 10 m3 661.300 + (V-1,0) x 6.800

2. Phí kiểm tra vận hành (hàng năm) đối với xitéc, bình nhiên liệu CNG, LPG áp dụng như sau:

            Biểu số 6:

Số TT Tổng thể tích các bình (V) Mức phí (đồng)
1 Đến 0,05 m3 85.000
2 Trên 0,05 m3 đến 0,1 m3 127.500
3 Trên 0,1 m3 đến 2 m3 127.500 + (V-0,1) x 51.000
4 Trên 2 m3 đến 10 m3 224.400 + (V-2) x 17.000
5 Trên 10 m3 đến 25 m3

360.400 + (V-10) x 10.200

6

Trên 25 m3

513.400 + (V-25) x 5.100

Tối đa 2.720.000

3. Phí kiểm tra chu kỳ 03 năm (đã bao gồm phí kiểm tra hàng năm, kiểm tra bên ngoài và kiểm tra bên trong) đối với xitéc, bình nhiên liệu CNG, LPG áp dụng như sau:

            Biểu số 7:

Số TT Tổng thể tích các bình (V) Mức phí (đồng)
1 Đến 0,05 m3 212.500
2 Trên 0,05 m3 đến 0,1 m3 297.500
3 Trên 0,1 m3 đến 2 m3 297.500 + (V-0,1) x 221.000
4 Trên 2 m3 đến 10 m3 717.400 + (V-2) x 42.500
5 Trên 10 m3 đến 25 m3 1.057.400 + (V-10) x 32.300
6 Trên 25 m3 1.541.900 + (V-25) x 22.100

Tối đa 5.440.000

4. Phí kiểm tra chu kỳ 06 năm (đã bao gồm phí kiểm tra hàng năm, kiểm tra bên ngoài, kiểm tra bên trong và thử áp lực) đối với xitéc, bình nhiên liệu CNG, LPG áp dụng như sau:

            Biểu số 8:                                                                                 

Số TT Tổng thể tích các bình (V) Mức phí (đồng)
1 Đến 0,05 m3 340.000
2 Trên 0,05 m3 đến 0,1 m3 467.500
3 Trên 0,1 m3 đến 2 m3 467.500 + (V-0,1) x 391.000
4 Trên 2 m3 đến 10 m3 1.210.400 + (V-2) x 68.000
5 Trên 10 m3 đến 25 m3 1.754.400 + (V-10) x 54.400
6 Trên 25 m3 2.570.400 + (V-25) x 39.100

Tối đa 8.160.000

Ví dụ: Một xe ô tô tải chở nhiên liệu LPG có thể tích bình nhiên liệu (V) là 15 m3, có chu kỳ kiểm tra đối với bình chở nhiên liệu là 3 năm (kiểm tra bên ngoài + kiểm tra bên trong)  thì mức phí kiểm tra sẽ được tính như sau:

Phí kiểm tra bình LPG = 1.057.400 + (15-10) x 32.300 = 1.218.900 đ.

Lệ phí cấp giấy chứng nhận:

Mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đối với xitéc, bình nhiên liệu CNG, LPG được trang bị, lắp đặt trên xe cơ giới áp dụng theo quy định của Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính là: 50.000 đồng/giấy.